fbpx Hoppa över till innehåll

Upprop till länets kommuner: Bäst i Sverige!

Publicerad: 2016/06/13

MEDEAS_BARN HuvudbildBarn behöver kultur och konst för att växa som människor. Kulturupplevelser skapar rum där vi får reflektera och bearbeta livets intryck i en komplex och föränderlig värld. Att uppleva professionell kultur och att själv få utöva aktiverar båda hjärnhalvorna.

Kultur och konst leder inte bara till bättre resultat i skolan. En amerikansk studie* påvisar att mer kultur och konst i skolan också leder till ett ökat demokratiskt engagemang, t ex högre valdeltagande och vilja att engagera sig ideellt.

De nationella kulturpolitiska målen säger att ”Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.” Det finns också angivet vikten av att ”särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.”

Även läroplanen för grundskolan lyfter fram att detta är en viktig del av undervisningen. Att våga och kunna ta ställning, att tillåtas ha olika åsikter och lära sig hur man samtalar och diskuterar är några andra viktiga övergripande mål ur läroplanen som eleverna genom kultur- och konstupplevelser kan utveckla.
Därför välkomnar vi Region Örebro läns initiativ till en kulturgaranti för alla barn. Idag finns inte strukturer i regionen som säkerställer att alla barn får professionella kulturupplevelser regelbundet under sin skolgång. Undervisning i t ex matematik och engelska är självklart och inget som en skola kan välja bort idag. Men rätten att få ta del av kultur och konst skiljer sig från kommun till kommun, från skola till skola, från skolklass till skolklass.

Alla barn i Sverige, oavsett om man bor i en storstad eller i glesbygd har rätt till kultur. Vårt samhälle behöver kreativitet och nytänkande för att möta dagens och framtidens utmaningar – där spelar kulturen och konsten en stor roll för vår förmåga att se samband och tänka nytt. För vi behöver tänka i nya banor för att skapa ett hållbart samhälle som inkluderar alla.

Vi uppmanar länets kommuner att lyssna till forskarna när det gäller kulturens värden för samhället och barns utveckling! Arbeta fram konkreta kulturplaner som garanterar minst en professionell kulturupplevelse per termin för eleverna i alla kommuner! Länsmuseet, Länsmusiken, Länsteatern, Arkivcentrum och Teater Martin Mutter är regionala verksamheter med uppdrag att verka i länet. Vi finns till stöd och hjälp om ni så önskar så att vi tillsammans kan förverkliga en kulturgaranti som gör Region Örebro läns kommuner ledande i Sverige när det gäller kultur och konst för barn.

Petra Weckström, VD Örebro länsteater
Michael Cocke, konstnärlig ledare Örebro länsteater
Lena Källström, ordförande Örebro länsteater
Birgitta Johansen, museichef Örebro läns museum
Hans Karlsson, ordförande Örebro läns museum
Beryl Lunder, VD Länsmusiken i Örebro AB
Gunn Öjebrandt, ordförande Länsmusiken i Örebro AB
Sarah Broberg, chef Teater Martin Mutter
Kajsa Wadström, ordförande Teater Martin Mutter
Yvonne Bergman, arkivchef ArkivCentrum Örebro län
Birgitta Almgren, ordförande ArkivCentrum Örebro län

*”The Wow Factor. Global research compendium on the impact of the arts in education” av Anne Bamford (ISBN:9783830916178)

Samarbetspartner: