fbpx Hoppa över till innehåll

SLoT (Språk, Lärande och Teater)

 

Nya samhällsrum och förändrade praktiker – en tredje position

Projektsammanfattning

SLoT ska skapa och sprida praktisk kompetens och teoribildning om språkande och arbete för ett mångfaldssamhälle där människans och samhällets komplexitet accepteras. Här utforskas en tredje position i frågor om hur olikheter kan tillvaratas för att synliggöra majoritetsgruppers normer. SLoT bygger dels på kontinuerliga dialoger mellan samhällssektorerna utbildning, forskning och kultur, dels på teoretiska analyser av policy hos dessa.

SLoT avser att identifiera paradoxer där specifika gruppers och människors olika behov avviker från rådande normer och ekonomiska styrsystem. Sådana paradoxer är idag en del av satsningar på inkludering av olika grupper inom olika sektorer.

I dialogerna ska SLoT förankras i DoIT (Delaktighets och Inkluderingstankesmedja) – den tvärsektoriella samverkansarena som funnits sedan 2016 och där representanter från olika sektorer samverkar över verksamhetsgränser. I SLoT:s kontinuerliga möten och dialoger ska scenkonst och språk som verktyg behandla frågor om allas (inte vissa gruppers) delaktighet i dagens samhälle.

Projektet avser, vad gäller policy, att belysa hur olika styrdokument, t.ex. regionala kulturplaner, läroplaner, Högskoleförordningen, kan stå i motsatsställning till konkreta erfarenheter från delprojekt i olika typer av skolor. Normkreativa verktyg kommer att skapas och användas för att utmana etablerade normer och bilda utgångspunkt för utveckling av alternativa handlingsmönster, utformade på flera språk i både teori och praktik.

Hur?

SLoT ska bedrivas i tre faser under två år.

Studier av paradoxer i styrdokument fokuseras under Fas 1) och belyses under hela projekttiden.

Styrdokument och policy från olika sektorer analyseras och relateras till eller prövas moterfarenheter från olika delprojekt i skolor.

Praktiskt arbete sker under fas 2 och 3. Inom delprojekten sker samverkan mellan scenkonst och skola där metoder och verktyg för utvidgad språkförståelse undersöks. Detta innebär processinnovation kring lärande utifrån fyra frågor:

  1. Hur utvecklas elevers språkande i ett eller flera språk, i tal, skrift och visuellt?
  2. Hur gestaltar skådespelare berättelser i ett eller flera språk, i tal, skrift och visuellt?
  3. Vilka metoder använder lärare/pedagog för att ge elever en djupare förståelse för språkets makt och som betydelsebärare å ena sidan och flerspråkighetens potentialer å andra sidan?
  4. Hur skapas rum som ger plats åt en eller flera nya majoritetsnormer?

Fas 2 består av delprojektet Mötesplats SoT.

Fas 3 består av delprojektet Rum för scenkonst.

I delprojekten möts skolans, forskningens och kulturaktörers personal och elever. I praktiska situationer utforskas språkets makt och rummens betydelse för möten. Detta innebär att tydliggöra hur ord och språk utgör barriärer och hur maktsituationer, i form av vissa gruppers olika tillgång till språk och lärande, exkluderar dem i samhället i stort. SLoT ska skapa rum där fler från olika sektorer möts i frågor som:

  • Vilka skapar lösningar för inkludering – för vilka?
  • Varför lever vi i ett policyöverflöd, medan gapet mellan ord och vardagshandlingar växer?
  • Var och hur träffas människor som är unika och olika i många avseenden samtidigt?

Kunskap kopplad till normkreativ innovation som genererats inom projektets olika delar – tre skolor, teatern och forskningsgruppen – kommer att kommuniceras dels tvärs över de deltagande skolorna, teatern och forskningsgruppen, dels via seminarierna till de deltagande sektorerna och i tankesmedjan DoIT. Vi avser att dokumentera och beskriva erfarenheter i de språkutvecklande verksamheterna och mångfaldsarbetet på olika sätt (bl a via debattartiklar, fallbeskrivningar, mm på olika språk inklusive svenskt teckenspråk, svenska, lättläst svenska, engelska, deltagarnas hemspråk). Vi avser bjuda in representanter för kommunen, regionen, massmedier och politiska partier till DoIT:s seminarieserier där frågor kring normkreativ innovation som genererats inom SLoT kommer att diskuteras. Frågor om verktyg för simulering av hur alternativa normer och verkligheter gestaltas genom olika språk kommer att särskilt uppmärksammas i dessa seminarier.

Tankesmedjan DoIT är den tvärsektoriella samverkansarena projektet ska verka vidare i Den ska möjliggöra för representanter för olika sektorer att reflektera och samverka tvärs över verksamheter och utifrån gjorda erfarenheter i SLoT. Här ska beaktas frågor om allas (intevissa gruppers – döva, kvinnor, flyktingar, invandrares mm) delaktighet och inkludering i dagens samhälle. Detta sker genom kontinuerliga möten, där resultat från delprojekten i SLoT diskuteras vidare efter projekts slut.

I DoIT möts ledare och makthavare från många sektorer, både etablerade och nya.

Bakgrund

Det pågår många seriösa initiativ i samhället i frågor om delaktighet och inkludering. Det finns två problem med flertalet av dessa: (i) att de i förväg utgår från specifika gruppers – och endast dessa gruppers – delaktighet och inkludering; och (ii) att insatserna drivs i projektform under några år inom specifika sektorer.

Kultur-, skol- och forskningssektorn är alla del av visionen ett-samhälle-för-alla som styrs av nationella mål byggda på Sveriges grundlag och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Mångfald är ett tvärsektoriellt politiskt område som syftar till att realisera visionen. Om mångfald ska bli normalt måste utveckling ske gemensamt över sektorer. SLoT ska forma rum där verksamheter och sektorer möts lokalt, regionalt och nationellt. Där lösningar vanligtvis fokuserar inkluderingen av en marginaliserad identitetsposition i taget, fokuserar SLoT på att förflytta majoritetspositionen. Se https://www.tidningencurie.se/debatt/klarar-svenska-larosaten-kraven-pa-jamlikhet/

 

Läs mer om SLoT på Jönköping Universitys hemsida.

Samarbetspartner: